04 mei 2022

Visie op zorg, wonen en welzijn voor mensen met dementie

De Lange Wei heeft met behulp van de werkgroep visie op dementie, een visie op zorg, wonen en welzijn voor mensen met dementie beschreven. De werkgroep is samengekomen omdat er meer cliënten met dementie en daarbij voorkomend gedrag bij De Lange Wei in zorg komen.  

Na toetsing door het MT, de cliëntenraad (CR), en verpleegkundige adviesraad (VAR) is de werkgroep verheugd om de visie op zorg, wonen en welzijn te delen!

Bekijk hier de visie op zorg, wonen en welzijn voor mensen met dementie bij De Lange Wei

De visie op zorg, wonen en welzijn voor personen met dementie beschrijft op welke manier De Lange Wei vorm en inhoud wil geven aan zorg, wonen en welzijn voor mensen met dementie. Deze visie is een specificatie op zorg, wonen en welzijn voor mensen met dementie voortkomend uit de missie en visie van De Lange Wei, vormgegeven in het meerjarenbeleid van 2021-2024.

De visie omvat zorg, wonen en welzijn bij personen met dementie in de verpleeghuizen en in de thuiszorg. Voor cliënten en hun naasten vormt de visie het referentiepunt waaraan zij de door De Lange Wei geleverde prestaties kunnen toetsen. Voor medewerkers van De Lange Wei vormt deze visie de basis van waaruit zij hun werkzaamheden uitvoeren.

Visie op zorg, wonen en welzijn bij cliënten met dementie:

Personen met dementie zijn in de eerste plaats mensen met dementie, met dezelfde ervaringsgebieden en basisbehoeften als ieder ander. Als gevolg van achteruitgang in cognitie en geheugen en de psychologische gevolgen hiervan verdwijnen echter de continuïteit uit en de grip op hun leven. Dit heeft gevolgen voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor de familie en hun naasten. Een betekenisvolle omgeving en een persoonsgerichte benadering door de medewerkers zijn nodig om de persoon in staat te stellen maximaal zelfstandig (autonoom) te functioneren en zich maximaal fysiek, sociaal en psychologisch staande te houden. Concreet betekent dit het scheppen van overzicht, veiligheid, vrijheid, oprechte communicatie en integrale begeleiding in het ziekteproces en het voorzien in de basale behoeften. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren, wensen en behoeften. Dit geldt ook voor mensen met dementie. Hoewel zij op het eerste gezicht veel overeenkomsten lijken te hebben, is het juist voor deze mensen belangrijk om aan te sluiten bij hun individuele belevingswereld. De Lange Wei gaat in de zorg voor mensen met dementie dan ook steeds uit van het individu. Daar stemmen we de sociale en fysieke omgeving zo goed mogelijk op af. We streven naar een omgeving waarin de cliënten zich veilig, vertrouwd en waardig voelen en waarin aandacht is voor de eigen regie van de cliënt en zijn naasten.

Deze visie vraagt naast aandacht voor de cliënt zelf, ook aandacht voor opleiding, ondersteuning en coaching van de medewerkers, aandacht voor de fysieke omgeving in de verpleeghuislocaties en anderzijds voldoende aandacht voor een samenwerking met de familie en omgeving.

Heeft u vragen over onze zorg?