17 november 2021

Standpunt van De Lange Wei over het Corona Toegangsbewijs

De laatste weken is er toenemend gesprek over het tonen van een QR-code om ergens binnen te komen.

Ook de politiek voert debat over de verschillende opties en scenario’s. Een moeilijk en complex gesprek met dilemma’s. Mogelijkerwijs moeten wij als organisatie binnenkort de keuze maken of we mensen alleen nog maar toelaten na het tonen van een QR-code. De huidige verwachting is dat het geen wettelijke verplichting gaat worden maar dat organisaties hun eigen afweging kunnen maken.

Als bestuurder van De Lange Wei heb ik daarom de afgelopen weken over dit onderwerp gesproken met het managementteam, artsen, cliëntenraad, ondernemingsraad en de verpleegkundig advies raad. Uitkomst van deze gesprekken is dat wij unaniem van mening zijn dat we geen corona toegangsbewijs willen invoeren als hier de mogelijkheid voor gaat bestaan. Niet voor bezoek en ook niet voor medewerkers en vrijwilligers. We voelen ons hierbij ook gesteund door de uitspraak van het OMT op 1 november waarin ze adviseren geen corona toegangsbewijs in de zorg in te voeren.

Als De Lange Wei voelen wij uiteraard de verantwoordelijkheid om de leef- en werkomgeving van onze bewoners, hun naasten, onze medewerkers en vrijwilligers zo veilig mogelijk te maken en hen zo goed mogelijk te beschermen. In de afgelopen 1,5 jaar doen wij dit steeds al door het strikt toepassen van (hand-)hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen, ventileren en het in acht nemen van de 1,5 meter regel. Passend bij de situatie breiden wij deze maatregelen zo nodig uit, waarbij we altijd zoeken naar een optimale balans tussen veiligheid en welzijn. Wij hebben onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers daarnaast altijd gewezen op de argumenten om je te laten vaccineren. We hebben dat ook gefaciliteerd en zullen dat blijven doen. Samen doen we zo, wat in ons vermogen ligt om zowel de cliënten en hun naasten als onze medewerkers en vrijwilligers te beschermen. Dat hebben we vanaf het begin van de eerste Coronagolf gedaan en dat zullen we ook nu met elkaar met volle inzet blijven doen.

Sander van IJsseldijk
Bestuurder De Lange Wei

Nadere toelichting over onze afweging:
In onze (verpleeghuis-)locaties en ook in de thuiszorg wonen mensen 24 uur per dag; het is hun huis. Kwaliteit van leven en persoonsgerichte zorg en ondersteuning zijn juist in deze levensfase van bewoners van groot belang. Het bezoek van en contact met echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, vrienden en bekenden, het letterlijk kunnen zien, voelen en horen van naasten is hierin essentieel. Het was ook daarom dat na de maandenlange sluiting van verpleeghuizen in 2020, zowel de verpleeghuizen in Nederland, als demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid en verschillende (belangen-)organisaties in de ouderenzorg zich erover uitspraken; dat was eens maar niet weer. Men was het erover eens dat met de kennis en kunde van nu andere afwegingen en besluiten mogelijk en nodig zijn. Ook wij als organisatie deelden en delen dat standpunt. Echter, nu dreigt opnieuw de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners aangetast te worden door een mogelijke toekomstige invoering van het Corona Toegangsbewijs in de zorg. Wij vinden echter, dat cliënten te allen tijde zelf hun vrijheid dienen te behouden om (eventueel samen met hun naasten) hun eigen afwegingen te maken of zij, en zo ja wie zij op bezoek in hun huis willen ontvangen. De cliënten en hun naasten gaan daar primair over; niet wij als organisatie. Vaccineren is een recht en geen plicht. Dat geldt voor cliënten, maar ook voor onze medewerkers en vrijwilligers. Wij zijn hen dankbaar voor hun tomeloze inzet en hebben er veel bewondering voor hoe zij zich iedere dag opnieuw inzetten voor onze cliënten, ook in deze onzekere tijden van het Coronavirus. Momenteel is er al een landelijk tekort aan zorgmedewerkers. Wij willen dan ook geen extra drempel opwerpen, of medewerkers en vrijwilligers uitsluiten, voor hun zó nodige en gewaardeerde werk in de zorg.

Heeft u vragen over onze zorg?