Onze 

ANBI

De Lange Wei is sinds 1 januari 2013 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw donatie of gift is daarom aftrekbaar voor de belasting. Daarnaast betaalt onze organisatie geen erf- of schenkingsbelasting.

Statutaire naam

De Lange Wei

 • Kvk nummer: 41118658
 • RSIN nummer: 003012657

De Lange Wei heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om verantwoorde en resultaatgerichte zorg te verlenen. Wij bieden cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg vanuit een doelmatige en heldere bedrijfsvoering. Hierbij staan de cliënt en zijn wensen en behoeften centraal. De Lange Wei verleent kwalitatief hoogstaande, niet identiteitsgebonden intramurale zorg, wijkverpleging, behandeling en diverse diensten. We opereren vanuit moderne multifunctionele huisvesting en vormen een leefgemeenschap waarin cliënten, medewerkers en vrijwilligers zich thuis voelen.

Beloning

Onze organisatie werkt volgens het Raad van Toezichtmodel (zie organisatiestructuur). De Raad van Toezicht wordt beloond conform de NVTZ en de bestuurder en medewerkers conform de CAO VVT.

Middelen

We proberen ons doel te bereiken door:

 • het oprichten, in stand houden en (doen) exploiteren van verzorgingshuizen, serviceflats en aanleunwoningen (al dan niet in combinatie met woonzorgvormen voor ouderen en andere verzorgings- en verpleegbehoevenden).
 • het vervullen van een wijkfunctie in de relevante woongemeenschappen rondom de woonzorgcomplexen.
 • het creëren van een gunstig leef-, zorg-, behandelings- en begeleidingsklimaat voor cliënten.
 • het creëren van een gunstig leef- en werkklimaat voor medewerkers.
 • het verstrekken van hulp aan ouderen en andere verzorgings- en verpleegbehoevenden.
 • samen te werken met soortgelijke of aanverwante organisaties, partners en/of samenwerkingsverbanden.
 • alle andere middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

Financiële middelen

De financiële middelen van onze organisatie bestaan uit:

 • wettelijke bijdragen, uitkeringen en andere inkomsten afkomstig van ziektekostenverzekeraars en/of overheden.
 • pensiongelden, huuropbrengsten en vergoedingen voor verleende diensten. 
 • inkomsten van beleggingen en eigendommen van de stichting.
 • bijdragen, subsidies, schenkingen en donaties.
 • het ontvangen van erfstellingen, schenkingen en legaten.
 • alle baten welke we verder op wettige wijzen ontvangen. Het beheer en de besteding van het vermogen worden gedaan volgens het Treasury statuut.

Overige documenten en verwijzingen

Missie en visie Jaarverslag Contactgegevens

Heeft u vragen over onze diensten?