Over ons

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid dat de Raad van Bestuur voert. De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op de maatschappelijke functie van de stichting waarbij de behoeften, wensen, belangen en ervaringen van de cliënt centraal staan. De Raad van Bestuur bestuurt de organisatie vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie: het bieden van goede zorg en ondersteuning aan cliënten. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Eén lid is tot voorzitter benoemd.

Toezichthoudende functie

In het kader van de Governancecode Zorg houdt de Raad van Toezicht toezicht op:

 • het zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur);
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
 • het functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;
 • het houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de zorgorganisatie;
 • het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur;
 • het in goed overleg met de Raad van Bestuur komen tot het verwoorden van waarden en normen die bij de zorgorganisatie passen en die in overeenstemming zijn met de maatschappelijke functie van de organisatie;
 • het benoemen van de accountant;

Leden

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen:

 • De heer Ron Axt (voorzitter)
 • De heer Remko Lagendijk
 • De heer Rob Donninger
 • Mevrouw Hinke Gijzel
 • Mevrouw Henne de KruijkIMG 2565

Commissies

De Raad van Toezicht heeft vanuit haar midden commissies ingesteld. Zaken waar de commissies over gaan worden inhoudelijk in de betreffende commissie besproken waarna ze worden voorgelegd aan de voltallige raad. De specifieke commissies en aandachtsgebieden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Remuneratiecommissie
 • Auditcommissie
 • Commissie Kwaliteit & Veiligheid

Daarnaast is één van de leden voorgedragen namens de Cliëntenraad en één van de leden namens de Ondernemingsraad. De Raad van Toezicht stemt twee keer per jaar af met beide raden.

De reglementen van Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Beloningsbeleid van De Lange Wei Declaraties RvB en RvT 

Heeft u vragen over onze diensten?